Διάταξη Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών 413/2022

Παράβαση καθήκοντος τελουμένη από γραμματέα δικαστηρίου. Άρνηση χορήγησης αντιγράφων δικογραφίας αυθημερόν. Διαχρονικό δίκαιο.

Η νέα διάταξη του άρ. 259 ΠΚ απαρτίζεται μεν από τα ίδια αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία, επιφυλάσσει όμως επιεικέστερη τιμώρηση, αφού προβλέπει χρηματική ποινή διαζευκτικώς με την ποινή φυλάκισης (το πλαίσιο της οποίας διατηρείται). Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης παραβάσεως καθήκοντος. Έννοια “υπαλλήλου”. Στοιχεία υποκειμενικής υποστάσεως. Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης υπάρχει όταν ο δράστης επιδιώκει παράνομη ωφέλεια ή βλάβη μέσω ορισμένης υπηρεσιακής παραβάσεως, γνωρίζοντας ότι η τελευταία είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα· τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν ο σκοπός μπορεί να πραγματωθεί μόνο ή και με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Ως παράνομο θεωρείται το επιδιωκόμενο από την υπηρεσιακή παράβαση όφελος, εκ του γεγονότος ότι ως τέτοιο θίγει την υπηρεσιακή χρηστότητα και καθαρότητα. Άρνηση γραμματέα πολιτικού δικαστηρίου για αυθημερόν εξυπηρέτηση δικηγόρου παρά την σχετική εντολή προέδρου για χορήγηση αντιγράφων από φάκελο δικογραφίας ενόψει της επικείμενης εκδίκασης ενδίκου μέσου στο εφετείο, με την αιτιολογία ύπαρξης αφενός μεν πληθώρας αντίστοιχων αιτημάτων, αφετέρου δε υπηρεσιακού καθήκοντος ηλεκτρονικής και μόνο αποστολής των εγγράφων πολιτικών υποθέσεων. Απορρίπτεται η υπό κρίσιν έγκληση ελλείψει ενδείξεων για την κίνηση ποινικής διώξεως, και συγκεκριμένα λόγω μη επαρκούς θεμελίωσης της παράβασης συγκεκριμένου υπηρεσιακού καθήκοντος και του σκοπού βλάβης τρίτου.

Δείτε περισσότερα εδώ.