ΔΕΕ C-559/16

Παρατηρήσεις Στ. Χαρακτινιώτη

Σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς

Στην περίπτωση αεροπορικών συνδέσεων που πραγματοποιούνται με ανταποκρίσεις, με τον όρο “απόσταση” κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού 261/2004 νοείται μόνον η απόσταση μεταξύ του τόπου της πρώτης αναχώρησης και του τελικού προορισμού, η οποία πρέπει να υπολογισθεί βάσει της ορθοδρομικής μεθόδου, και τούτο ανεξάρτητα από την πράγματι διανυθείσα απόσταση πτήσεως.

Δείτε περισσότερα εδώ.