ΔΕΕ C-194/16

Παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη

Προσβολή της προσωπικότητας νομικού προσώπου τελούμενη μέσω του διαδικτύου

Νομικό πρόσωπο, το οποίο ισχυρίζεται ότι το δικαίωμά του στην προσωπικότητα έχει προσβληθεί λόγω της δημοσιεύσεως στο διαδίκτυο αναληθών περί αυτού στοιχείων και της μη διαγραφής συναφών σχολίων που το αφορούν, δύναται να ασκήσει ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων του αγωγή με αίτημα τη διόρθωση των προσβλητικών στοιχείων, τη διαγραφή των σχετικών σχολίων και την αποκατάσταση της συνολικής ζημίας που υπέστη. Αντιθέτως, δεν είναι δυνατή η έγερση της ως άνω αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων κάθε κράτους μέλους, εντός του οποίου είναι ή ήταν προσβάσιμες οι δημοσιευθείσες στο διαδίκτυο πληροφορίες.

Δείτε περισσότερα εδώ.