Άρειος Πάγος 95/2022 (Ποιν.)

Παραγραφή φοροδιαφυγής. Διαχρονικό δίκαιο

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4745/2020 διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρ. 55Α του Ν. 4174/2013 για τα φορολογικά αδικήματα που τελέσθηκαν πριν από τις 6.11.2020. Ποιοι είναι οι δικαιολογητικοί λόγοι της ως άνω νομοθετικής επιλογής. Οι διατάξεις περί παραγραφής και περί αναστολής αυτής εμφανίζονται ως αδιάσπαστο σύνολο διατάξεων και μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο ως ενιαία ρύθμιση. Πώς αντιμετωπίζεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με βάση το προϊσχύσαν και πώς με βάση το ισχύον δίκαιο. Η επιλογή του νομοθέτη να θεσπίζει με ειδική μεταβατική διάταξη την μη αναδρομικότητα του επιεικέστερου νόμου είναι επιτρεπτή, χωρίς να τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας ή παραβίασης του άρ. 15 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ ή του άρ. 49 παρ. 1 περ. γ΄ του ΧΘΔΕΕ. Σύμφωνα με νομολογία του ΕΔΔΑ το κριτήριο που τίθεται για το επιτρεπτό ή μη της αναδρομικής ισχύος δυσμενέστερου νόμου, του οποίου η εφαρμογή οδηγεί στην μη παραγραφή αδικήματος κατά την εκκρεμοδικία, ταυτίζεται με τα κριτήρια που έθεσε και ο Έλληνας νομοθέτης για την εισαγωγή της μεταβατικής διάταξης του άρ. 96 του Ν. 4745/2020. Τα φορολογικά αδικήματα που τελέσθηκαν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2020 υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση αυτού του με τον Ν. 4745/2020, με την διευκρίνιση ότι ειδικά για την παραγραφή εφαρμόζεται το άρ. 55Α παρ. 3 του Ν. 4174/2013, ακόμα και μετά την κατάργηση του άρ. 68 παρ. 2 του Ν. 4174/2013 με το άρ. 92 του Ν. 4745/2020. Στοιχεία φοροδιαφυγής, με την μορφή της παράλειψης υποβολής δηλώσεως ή της υποβολής ανακριβούς δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος (άρ. 17 παρ. 1 του Ν. 2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος του άρ. 66 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΚΦΔ. Πότε η πράξη τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος. Αναιρείται εν μέρει, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρ. 32 παρ. 3 και 4, 92 και 96α του Ν. 4745/2020, των άρ. 55Α παρ. 3 του Ν. 4174/2013 (όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρ. 32 του Ν. 4745/2020) και του άρ. 2 ΠΚ και λόγω αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για φοροδιαφυγή διά της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, με αναλογούντα φόρο ποσού υπερβαίνοντος τα 15.000 ευρώ, κατά την διαχειριστική περίοδο 1.1.2006 έως 31.12.2006 (οικονομικό έτος 2007), με χρόνο οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής στις 18.2.2014.

Δείτε περισσότερα εδώ.