Άρειος Πάγος 272/2020 (Πολ.)

Αδικοπραξία

Υπολογισμός οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ξένου πράγματος. Η καταβλητέα αποζημίωση θα αντιστοιχεί στη διαφορά της εμπορικής αξίας του πράγματος κατά τα χρονικά σημεία, αφενός πριν από την τέλεση της αδικοπραξίας και αφετέρου μετά την τέλεσή της, στο βαθμό που η επελθούσα ζημία τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την ζημιογόνο συμπεριφορά και αδιαφόρως αν η καταστροφή υπήρξε ολική ή μερική. Αγωγή με την οποία ζητείται ως αποζημίωση η πλήρης εμπορική αξία ορισμένου πράγματος λόγω ολικής καταστροφής του περιλαμβάνει ως νομική βάση και την ελάσσονα μερική καταστροφή, το δε δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει μερικώς την απαίτηση αποζημίωσης, χωρίς να υποπίπτει στο παράπτωμα της επιδίκασης μη αιτηθέντος κονδυλίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.