Άρειος Πάγος 1904/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Μ. Σταυρακάκη

Αντικειμενική ευθύνη ή ευθύνη από διακινδύνευση

Η έλλειψη θεσπισμένης αντικειμενικής ευθύνης για ζημιές που προκαλούνται από σύγχρονες πηγές κινδύνων (π.χ. ζημιές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) οδηγεί σε μη ανεκτή από το δίκαιο αξιολογική αντινομία. Το υπάρχον ρυθμιστικό κενό, το οποίο εντοπίζεται με αναγωγή στις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της περιουσίας, καλύπτεται είτε με θετικοποίηση της συναγόμενης επαγωγικά (από τις ήδη ρυθμισμένες περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης) προστατευτικής αρχής ή με αναλογική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων (αναλογία δικαίου). Όταν προϋφίσταται συμβατικός δεσμός μεταξύ του κατόχου της πηγής κινδύνων και του ζημιωθέντος, προκειμένου να επιρριφθεί στον πρώτο το επιζήμιο αποτέλεσμα, πρέπει να διαπιστωθεί ότι η ζημία θα μπορούσε να προκληθεί και ανεξάρτητα από τον υφιστάμενο συμβατικό δεσμό.

Δείτε περισσότερα εδώ.