Άρειος Πάγος 1206/2021 (Πολ.)

Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης

Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 2242/1994), η οποία προβλέπει την ακυρότητα μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας ακινήτου ευρισκόμενου σε περιοχή που καταλαμβάνεται από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης εφόσον στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας από τον κύριο του ακινήτου, δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και είναι σύμφωνη με το άρθρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η ως άνω διάταξη εισάγει ανεκτό περιορισμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας για λόγους δημόσιας ωφέλειας, έτσι ώστε να περατωθεί γρήγορα η διαδικασία εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και να αποτραπούν καταστάσεις που θα στερούσαν τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό μιας περιοχής από μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητάς του.

Δείτε περισσότερα εδώ.