ΑΠ 869/2017

Εμπορικές μισθώσεις. Ποινική ρήτρα.

Είναι έγκυρος ο όρος, σύμφωνα με τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης από τον μισθωτή. Ο εν λόγω όρος αποτελεί ποινική ρήτρα (γνήσια ή μη γνήσια), το ύψος της οποίας μπορεί να αναπροσαρμοστεί από το δικαστήριο με βάση το άρθρο 409 ΑΚ, εφόσον κριθεί ότι είναι δυσανάλογα μεγάλη.

Δείτε περισσότερα εδώ.