ΑΠ 725/2021 (Πολ.)

Πώληση

Η αξίωση για καταβολή του τιμήματος γεννιέται με την παράδοση του πράγματος. Αν δεν ορίστηκε χρόνος καταβολής του τιμήματος (όπως π.χ. όταν το τίμημα έχει πιστωθεί χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένος χρόνος καταβολής του), ο πωλητής δικαιούται να απαιτήσει το τίμημα (αντιπαροχή) ορίζοντας τον χρόνο πληρωμής του κατά δίκαιη κρίση και σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 200, 288, 371). Διαδοχικές συμβάσεις πώλησης. Αν το συνολικό τίμημα έχει εξοφληθεί μερικώς, η αγωγή με την οποία ζητείται το υπόλοιπο του τιμήματος είναι ορισμένη όταν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από το δικόγραφο ποιο ακριβώς ποσό παραμένει οφειλόμενο με βάση κάθε τιμολόγιο.

Δείτε περισσότερα εδώ.