ΑΠ 710/2018 (Α΄1 Τμήμα)

Υπερημερία δανειστή

Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες της υπερημερίας δανειστή. Για την περιέλευση του δανειστή σε υπερημερία δεν απαιτείται υπαιτιότητά του. Οι διατάξεις για την υπερημερία δανειστή εφαρμόζονται και στη σύμβαση έργου, στην οποία ο εργοδότης επέχει θέση δανειστή όσον αφορά στην παράδοση του έργου. Συνεπώς, σε περίπτωση παράλειψης του εργοδότη να προβεί στη σύμπραξη που είναι αναγκαία, έτσι ώστε ο εργολάβος-οφειλέτης να εκπληρώσει προσηκόντως την οφειλόμενη παροχή (κατασκευή και παράδοση του έργου), ο τελευταίος δεν μπορεί να αξιώσει από τον υπερήμερο δανειστή άλλη αποζημίωση πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 358 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.