ΑΠ 51/2018

Υιοθεσία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης

Με την υιοθεσία καταλύεται κάθε δεσμός του θετού τέκνου με την φυσική του οικογένεια και αυτό εντάσσεται πλήρως στην οικογένεια των θετών γονέων (με εξαίρεση τις ρυθμίσεις των άρθρων 1356-1357 ΑΚ και  1562 ΑΚ).  Επομένως, διά της υιοθεσίας οι έννομες συνέπειες του άρθρου 1561 ΑΚ επέρχονται σε κάθε κλάδο του δικαίου, με αποτέλεσμα τα μέλη της φυσικής-βιολογικής οικογένειας του υιοθετηθέντος να μην εμπίπτουν ούτε στην αόριστη νομική έννοια της «οικογένειας» του άρθρου 932 εδ. γ΄ ΑΚ και να μην συμπεριλαμβάνονται στα δικαιούμενα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης πρόσωπα.

Δείτε περισσότερα εδώ.