ΑΠ 453/2016

Παραβίαση του απορρήτου της προφορικής συνομιλίας. Χρήση παρανόμως αποκτηθέντος αποδεικτικού μέσου. Αρχή της αναλογικότητας.

Δεν συνιστά “ενάσκηση δικαιώματος”, η οποία δικαιολογεί την κάμψη του κανόνα της μη χρήσεως αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των άρ. 19, 9 και 9Α Συντ., η παράνομη μαγνητοφώνηση προφορικής ιδιωτικής συνομιλίας και η χρήση της σχετικής μαγνητοταινίας από τον αυτουργό ή συμμέτοχο της παράνομης μαγνητοφώνησης για την απόσειση συγκεκριμένης κατηγορίας σε ποινική δίκη, εκτός αν η παράνομη μαγνητοταινία είναι το μόνο αποδεικτικό μέσο για να καταδειχθεί η αθωότητα του κατηγορουμένου για ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα και κριθεί από το δικαστήριο ότι η μεν μη χρήση της θα συνιστούσε προσβολή της ανθρώπινης αξίας, η δε χρήση της συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Δεν είναι επιτρεπτή η αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρ. 370Α ΠΚ για άρση του αδίκου των πράξεων των παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου ως προς τον αυτουργό ή συμμέτοχο. Η κρίση του δικαστή της ουσίας, για in concreto στάθμιση των συγκρουόμενων εννόμων αγαθών, είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. Ορθώς και αιτιολογημένως απερρίφθη, μεταξύ άλλων, ο αυτοτελής ισχυρισμός του αναιρεσείοντος για άρση του αδίκου χαρακτήρα της παράνομης μαγνητοφώνησης ιδιωτικής συνομιλίας λόγω κατάστασης ανάγκης προς απόκτηση αποδεικτικού μέσου που θα χρησιμοποιούσε ενώπιον της δικαστικής αρχής για την απόδειξη της αθωότητάς του και την απόκρουση της κατηγορίας της κακουργηματικής τοκογλυφίας, αφού το έννομο αγαθό της ελεύθερης επικοινωνίας είναι υπέρτερο από εκείνα της περιουσίας, της τιμής και της ελευθερίας. Αιτιολογημένως απερρίφθη ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος περί ακυρότητος του κλητηρίου θεσπίσματος, δεδομένου ότι το τελευταίο δεν ήταν αόριστο, αφού αφενός μεν διαλαμβάνεται σε αυτό, κατά την περιγραφή της αξιόποινης πράξης, δηλαδή της μαγνητοφώνησης από τον κατηγορούμενο ιδιωτικής προφορικής συνομιλίας μεταξύ του τελευταίου, της συγκατηγορουμένης του και της εγκαλούσας, ότι η καταγραφή έγινε χωρίς να έχει συναινέσει η εγκαλούσα και εν αγνοία της, αφετέρου δε, μολονότι δεν περιέχονται στο κλητήριο θέσπισμα οι λέξεις “ιδιωτική συνομιλία”, η σχετική συνομιλία περιγράφεται ως τέτοια.

Δείτε περισσότερα εδώ.