ΑΠ 27/2017

Παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου

Αξίωση αποζημίωσης

Απώλεια της χρήσης (χρονο)ναυλωμένου πλοίου από υπαιτιότητα της φορτοεκφορτώτριας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η φορτοεκφορτώτρια, με την οποία ο ναυλωτής συνδέεται με (παραβιασθείσα) σύμβαση έργου, υποχρεούται να αποκαταστήσει και τη ζημία που επήλθε λόγω απώλειας της δυνατότητας χρήσης του πλοίου καθεαυτήν, η οποία αποτιμάται με βάση τον συμφωνηθέντα για τον αντίστοιχο χρόνο ναύλο. Περαιτέρω, ο ναυλωτής δικαιούται να αναζητήσει και τα τυχόν διαφυγόντα κέρδη του από τις μη εκτελεσθείσες μεταφορές.

Δείτε περισσότερα εδώ.