ΑΠ 2049/2017

«Αποζημιωτικές ρήτρες» ή «ρήτρες κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης»

Με τις εν λόγω ρήτρες τα μέρη επιχειρούν να προκαθορίσουν την οφειλόμενη αποζημίωση για την περίπτωση της μη εκπλήρωσης της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται ο δανειστής να αποδείξει την ύπαρξη ή την έκταση της ζημίας του. Εφόσον αφαιρούν από τον οφειλέτη το δικαίωμα ανταπόδειξης, οι παραπάνω ρήτρες είναι άκυρες ως αντικείμενες στην αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ, στην οποία αποτυπώνεται ο αποκαταστατικός χαρακτήρας της αποζημίωσης. Μια τέτοια συμφωνία αποτελεί στην πραγματικότητα συνομολόγηση ποινικής ρήτρας και πρέπει να υποβάλλεται στον τύπο της σύμβασης από την οποία απορρέει η κύρια ενοχή.

Δείτε περισσότερα εδώ.