ΑΠ 204/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Γ. Τσουλούφα

Σύμβαση ελευθέρωσης (ΑΚ 478)

Συμφωνία άφεσης χρέους μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη του, με τον όρο ο ελευθερωθείς από το χρέος να καταβάλει με την σειρά του οφειλή του απαλλάξαντος αυτόν προς τρίτον (δανειστή του τελευταίου), ως προς την οποία οφειλή ο ίδιος επέχει θέση δεκτικού καταβολής. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί σύμβαση ελευθέρωσης (του οφειλέτη που έχει ήδη απαλλάξει τον δεκτικό καταβολής) και δεν επιφέρει απόσβεση της ενοχής μεταξύ του απαλλάξαντος και του δικού του δανειστή. Ακόμη και αν η ως άνω συμφωνία προσλάβει την μορφή γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου (του δανειστή), δεν επέρχεται με μόνη την σύναψή της απαλλαγή του οφειλέτη, αλλά παράγεται πρόσθετη υποχρέωση του υποσχεθέντος, με συνέπεια ο οφειλέτης-δέκτης της υπόσχεσης να απαλλάσσεται μόνο εφόσον ο υποσχεθείς καταβάλει τελικά την παροχή στον δανειστή.

Δείτε περισσότερα εδώ.