ΑΠ 189/2018

Παρατηρήσεις Ιω. Μάρκου

Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση εταιρικής αγωγής

Ο ειδικός εκπρόσωπος δεν υποκαθιστά πλήρως το διοικητικό συμβούλιο, αλλά έχει ειδική και αποκλειστική αρμοδιότητα μόνο για την άσκηση της εταιρικής αγωγής και τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης. Δυνατότητα αντικατάστασης του ειδικού εκπροσώπου για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σπουδαίο λόγο αποτελεί κάθε γεγονός που σχετίζεται με την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων του ειδικού εκπροσώπου και δημιουργεί φόβο για βλάβη των συμφερόντων της εταιρείας ή γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι η εξακολούθηση της διαχειριστικής εξουσίας του εκπροσώπου δεν είναι ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο σπουδαίος λόγος μπορεί να αφορά και στις σχέσεις του ειδικού εκπροσώπου με εκείνον που ζητεί την αντικατάστασή του.

Δείτε περισσότερα εδώ.