ΑΠ 1852/2017

Ερμηνεία συμβάσεων - Διάκριση προσυμφώνου από κύρια σύμβαση

Αν και η φραστική διατύπωση του τίτλου ή επιμέρους όρων της σύμβασης δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για την ερμηνεία αυτής με βάση τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της νομικής φύσης της, η ορολογία συμβολαιογραφικών εγγράφων ή συμφωνιών που συνετάγησαν μεταξύ νομικών έχει μείζονα βαρύτητα. Κριτήρια χαρακτηρισμού μιας σύμβασης ως πώλησης (εν προκειμένω μετοχών) ή προσυμφώνου αυτής. Η εξαντλητική ρυθμιστική πληρότητα της εξεταζόμενης συμφωνίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αυτή να συνιστά προσύμφωνο και όχι οριστική σύμβαση, ιδίως ενόψει του είδους και του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου της συναλλαγής.

Δείτε περισσότερα εδώ.