ΑΠ 1480/2017

Απάτη επί δικαστηρίω

Η απάτη επί δικαστηρίω είναι τετελεσμένη όταν το δικαστήριο, πειθόμενο από ισχυρισμούς ενός εκ των διαδίκων, ο οποίος, αν και γνωρίζει την αναλήθειά τους, τους προβάλλει ως αληθείς και τους αποδεικνύει με παραποιημένα αποδεικτικά μέσα, εκδίδει απόφαση ή διαταγή πληρωμής συνεπαγόμενη περιουσιακή βλάβη του αντιδίκου του. Το καθήκον αληθείας συνιστά γνήσια υποχρέωση (και όχι απλώς δικονομικό βάρος) των διαδίκων. Η ενσυνείδητη παράβασή του θεμελιώνει υπέρ του αντιδίκου αξιώσεις, αφενός αποζημίωσης για τυχόν περιουσιακή ζημία πέραν εκείνης που καλύφθηκε από τη δικαστική δαπάνη, αφετέρου χρηματικής ικανοποίησης για την προσβολή της προσωπικότητάς του και εν γένει για ηθική βλάβη.

Δείτε περισσότερα εδώ.