ΑΠ 1414/2017

Διατροφή μετά το διαζύγιο

Γενική προϋπόθεση για τη γένεση της αξίωσης διατροφής είναι η ευπορία του υποχρέου και η αντίστοιχη απορία του δικαιούχου, ως προς τον οποίο πρέπει επιπλέον κατά τον χρόνο έκδοσης του διαζυγίου να συντρέχει και μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1442 ΑΚ περιστάσεις. Είναι δυνατόν, ενόψει όλων των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, να γεννηθεί δικαίωμα πλήρους ή συμπληρωματικής διατροφής, μολονότι ο δικαιούχος σύζυγος διαθέτει μικρής έκτασης απρόσοδα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων όμως είτε είναι δυσχερής η εκποίηση είτε επιβάλλεται η διατήρηση για λόγους πρόνοιας. Στην απόφαση που επιδικάζει διατροφή δεν χρειάζεται να εξειδικεύονται οι επιμέρους ανάγκες του δικαιούχου και το απαιτούμενο για την κάλυψη καθεμίας χρηματικό ποσό· αρκεί να αναφέρεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

Δείτε περισσότερα εδώ.