ΑΠ 1359/2018 (Γ΄ Τμήμα)

Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

Ελάττωμα φέρει το προϊόν και στην περίπτωση που οι οδηγίες χρήσης ή προφύλαξης που το συνοδεύουν δεν είναι διατυπωμένες κατά τρόπο κατανοητό, σαφή και πλήρη. Ως εύλογα αναμενόμενη χρησιμοποίηση ορισμένου προϊόντος νοείται κάθε κοινωνικά πρόσφορη ή πιθανή χρήση του και όχι μόνο εκείνη που είναι σύμφωνη με τον προορισμό του. Ο παραγωγός οφείλει να υπολογίζει και το ενδεχόμενο λανθασμένης χρήσης του πράγματος (όχι όμως και κατάχρησής του). Στην έννοια του πραγματικού παραγωγού υπάγονται ο παραγωγός του τελικού προϊόντος, ο παραγωγός της πρώτης ύλης και ο παραγωγός συστατικού μέρους που ενσωματώθηκε στο τελικό προϊόν. Ο παραγωγός του τελικού προϊόντος ευθύνεται για όλα τα ελαττώματα του πράγματος, ακόμη και όταν αυτά βαρύνουν τμήμα του προϊόντος προερχόμενο από άλλον επιχειρηματία, από τον οποίο το παρήγγειλε και το προμηθεύτηκε. Αντιθέτως, ο παραγωγός ορισμένου συστατικού μέρους  ευθύνεται μόνο εφόσον το ελάττωμα που προκάλεσε τη ζημία εντοπίζεται στο μέρος αυτό.

Δείτε περισσότερα εδώ.