ΑΠ 1358/2018 (Γ΄ Τμήμα)

Με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου και παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας - Πλασματική νομή

Η μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας συνεπάγεται την κτήση της κυριότητας επί των ακινήτων της κληρονομίας αναδρομικά από τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που τρίτοι έχουν αποκτήσει νόμιμα μέχρι τη μεταγραφή. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφής η κυριότητα του κληρονόμου επί του ακινήτου είναι μετέωρη. Για την κτήση της πλασματικής νομής δεν απαιτείται η μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας, ενώ είναι αδιάφορη η καλή ή η κακή πίστη του κληρονομουμένου. Κληρονομητήριο. Το εκδιδόμενο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κληρονομητήριο δεν παράγει δεδικασμένο, με την έννοια του –κατά τα άρθρα 321 και 322 ΚΠολΔ– αμάχητου τεκμηρίου που εμποδίζει την εκ νέου εξέταση όσων κρίθηκαν τελεσίδικα, αλλά μόνο νόμιμο μαχητό τεκμήριο περί ύπαρξης του κληρονομικού δικαιώματος, το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί σε κάθε άλλη δίκη από τον αληθινό κληρονόμο.

Δείτε περισσότερα εδώ.