ΑΠ 1021/2018 (Γ΄ Τμήμα)

Καταπιστευτική υποκατάσταση (μετακληροδοσία)

Προστασία του μετακληροδόχου, ως φορέα προσδοκίας ενοχικής απαίτησης, πριν από και μετά την επαγωγή σ’ αυτόν της κληροδοσίας. Μετά την επαγωγή ο μετακληροδόχος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, εφόσον ο βεβαρημένος προκληροδόχος, ηρτημένης της αιρέσεως, έβλαψε ή ματαίωσε υπαίτια το δικαίωμα προσδοκίας του, δηλαδή την απαίτηση μεταβίβασης της κυριότητας επί του αντικειμένου της κληροδοσίας. Αν υπαίτιος της ματαίωσης ή της βλάβης είναι τρίτος, δεν δικαιούται ο μετακληροδόχος, ενόσω η αίρεση εκκρεμεί, να ζητήσει ευθέως κατά του τρίτου αποζημίωση κατ’ άρθρον 204 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.