ΑΠ 415/2019 (Δ΄ Τμήμα)

Αποδοτέα νοσήλια κατά το άρθρο 929 ΑΚ

Στην έννοια των νοσηλίων του άρθρου 929 ΑΚ περιλαμβάνεται το σύνολο της δαπάνης για την αναγκαία ιατρική περίθαλψη του παθόντος, στο μέτρο που αυτή δεν οφείλεται σε υπερβάλλουσα πρόνοια του ζημιωθέντος, οπότε η αποδοτέα δαπάνη θα υπόκειται σε περικοπή λόγω συντρέχοντος πταίσματος. Ο παθών δικαιούται να ζητήσει απόδοση και των νοσηλίων για την εισαγωγή του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αντί δημόσιου νοσοκομείου, εφόσον τούτο ήταν πράγματι αναγκαίο για την καλύτερη ή ταχύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης της υγείας του ή για την αποτροπή της επιδείνωσής της.

Δείτε περισσότερα εδώ.