Αθανάσιος Καστανίδης

Ζητήματα παθητικής νομιμοποίησης και αναγκαστικής ομοδικίας στην δίκη ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας υπό το κράτος της τακτικής διαδικασίας (Ν. 4335/2015)

Σκέψεις με αφορμή την ΠΠρΘεσ 10934/2020

Η μελέτη επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των παθητικώς νομιμοποιουμένων προσώπων στην δίκη με αντικείμενο την ακύρωση της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας, στον εντοπισμό του είδους της ομοδικίας μεταξύ των περισσοτέρων συνεναχθέντων και στην επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν υπό το κράτος της τυπικής συζήτησης (μετά τον ν. 4335/2015). Οι αναπτύξεις στόχο έχουν να επιβεβαιώσουν ότι οι εξενεχθείσες κρίσεις της ΠΠρΘεσ 10934/2020 διαπνέονται από δογματική καθαρότητα που εναρμονίζεται πλήρως με τις διαδικαστικές αποκλίσεις της τακτικής διαδικασίας (όπως αυτή μεταρρυθμίσθηκε από τον ν. 4335/2015).

Δείτε περισσότερα εδώ.