Βασίλης Τριανταφυλλίδης

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και οι περί εντολής διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ιδίως η προβληματική της «έμμισθης» εντολής

Οι ποικιλόμορφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της σύγχρονης οικονομίας θέτουν νέες προκλήσεις για το αστικό δίκαιο και τους συμβατικούς τύπους του ΑΚ που αφορούν στη –lato sensu– παροχή υπηρεσιών (εργασία, έργο, εντολή). Για την ανεύρεση της εκάστοτε αρμόζουσας ρύθμισης νομολογία και βιβλιογραφία καταφεύγουν συχνά στις περί εντολής διατάξεις του ΑΚ, χαρακτηρίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις επαχθείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ως συμβάσεις «έμμισθης» εντολής. Εκκινώντας από τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εντολής η παρούσα μελέτη εξετάζει με κριτικό πνεύμα το μόρφωμα της «έμμισθης» εντολής και διερευνά τα περιθώρια εφαρμογής των περί εντολής διατάξεων στις σύγχρονες συμβάσεις υπηρεσιών.

Δείτε περισσότερα εδώ.