Διονυσία Καλλινίκου

Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ερμηνευτική ανάλυση ορισμένων ρυθμίσεων που σχετίζονται με τις συμβάσεις οπτικοακουστικής παραγωγής, ιδίως ζητημάτων σχετικών με την αμοιβή του σκηνοθέτη. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το θεσμικό πλαίσιο προστασίας που ισχύει στην εθνική νομοθεσία, εξετάζεται κατά πόσον είναι νόμιμη η ρήτρα που δεν συμπεριλαμβάνει στα έσοδα εκμετάλλευσης της ταινίας τα χρηματικά ποσά τα οποία καταβάλλονται στον παραγωγό για αγορά δικαιωμάτων από τρίτους (π.χ. συμπαραγωγούς, διανομείς, τηλεοπτικούς σταθμούς), καθώς και τα ποσά που προκαταβάλλονται έναντι των μελλοντικών εσόδων εκμετάλλευσης από τους διανομείς στον αρχικό παραγωγό της ταινίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.