Καλλιρρόη Παντελίδου

Προσύμφωνο και οριστική σύμβαση

Η μελέτη εξετάζει τη σχέση του προσυμφώνου με την οριστική σύμβαση, με την οποία συνδέεται στενά, διατηρώντας παραλλήλως και ανεξαρτησία από αυτή. Ο σύνδεσμος με την οριστική σύμβαση αποτυπώνεται κυρίως στην υποχρέωση τήρησης του τύπου της οριστικής σύμβασης και ως προς το προσύμφωνο (ΑΚ 166). Στην ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής εκ του προσυμφώνου προηγείται η εφαρμογή των γενικών διατάξεων για την ευθύνη του οφειλέτη στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, ενώ συμπληρωτικά εφαρμόζονται και οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τον τύπο της οριστικής σύμβασης που έχει προσυμφωνηθεί. Η αυτοτέλεια της οριστικής σύμβασης έναντι του προσυμφώνου αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι αυτή μπορεί συναφθεί εγκύρως, αν και προηγήθηκε άκυρο προσύμφωνο, ή, αντίστροφα να είναι άκυρη, ενώ είναι έγκυρο το προσύμφωνο για απαγορευμένη σύμβαση.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.