Γεώργιος Γεωργιάδης

Οι ρήτρες εκπτώσεως στις διαθήκες

Πολλές φορές ο διαθέτης προσθέτει στη διαθήκη του όρους, με τους οποίους επιβάλλει έκπτωση ή κάποια άλλη κύρωση στον τιμώμενο για την περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί προς τη βούληση του διαθέτη, όπως αυτή εκφράζεται στη διαθήκη. Οι όροι αυτοί, που είναι γνωστοί ως ρήτρες εκπτώσεως, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αναφορικά με την ερμηνεία τους αλλά και ως προς τη συμβατότητά τους με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, όπως η ΑΚ 178 ή το άρθρο 20 § 1 Σ περί του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας. Ωστόσο, ακόμη και η διάγνωση της ακυρότητας της ρήτρας εκπτώσεως δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα, καθώς με βάση την ΑΚ 208 § 1 η ακυρότητα της ρήτρας θα συνεπάγεται την ακυρότητα ολόκληρης της διαθήκης, οπότε θα πλήττεται ο εκ διαθήκης κληρονόμος που θα επιχειρήσει να προστατευθεί από την αντίθετη στον νόμο ή τα χρηστά ήθη ρήτρα.

Δείτε περισσότερα εδώ.