Μιχάλης-Θεόδωρος Μαρίνος

Νομικό πρόσωπο ως μέλος ΔΣ ανώνυμης εταιρίας

Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο να εντοπίσει ορισμένα προβλήματα που δημιουργούνται σε περίπτωση διορισμού ενός νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας –δυνατότητα που πλέον προβλέπεται ρητά στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018– και να τα εντάξει στο ισχύον σύστημα λειτουργίας και ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου. Τα σημαντικότερα πρακτικά ζητήματα που εξετάζονται είναι η ευθύνη του μέλους του ΔΣ-νομικού προσώπου, όπως και του διοριζόμενου εκπροσώπου του, έναντι της ανώνυμης εταιρίας, η αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψει και, τέλος, τα περιθώρια παραίτησης και ανάκλησης του εκπροσώπου που έχει ορισθεί από το μέλος ΔΣ-νομικό πρόσωπο.

Δείτε περισσότερα εδώ.