ΜΠρΠειρ 42/2019

Παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη

Αρχή της διαφάνειας των ΓΟΣ

Όρος τραπεζικής σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το έτος των 360 ημερών («λογιστικό έτος»), είναι άκυρος λόγω αντιθέσεώς του στην αρχή της διαφάνειας, καθόσον ο καταναλωτής δεν πληροφορείται το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο, ούτε τις αληθείς οικονομικές επιπτώσεις αυτού στο ύψος της οφειλής του.

Δείτε περισσότερα εδώ.