ΜΕφΠειρ 431/2021

Επιταγή προς εκτέλεση

Οι συνέπειες από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση αίρονται με την ακύρωσή της από το δικαστήριο κατόπιν ασκήσεως ανακοπής ή με παραίτηση εκ μέρους του επισπεύδοντος. Παραίτηση χωρεί με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά κατά την συζήτηση της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της ανακοπής, ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον καθ’ ου η εκτέλεση, ή, τέλος, με δήλωση στις προτάσεις. Παρά την παραίτηση από την επιταγή, ο καθ’ ου η εκτέλεση δεν στερείται εννόμου συμφέροντος για την εκδίκαση της τυχόν ήδη ασκηθείσας ανακοπής του κατ' αυτής, εφόσον έχει ήδη συμμορφωθεί εκουσίως, μερικώς ή ολικώς, προς το περιεχόμενο της επιταγής.

Δείτε περισσότερα εδώ.