ΜΕφΑθ 2736/2021

Αλλοδαπή απόφαση περί αναγνώρισης της πατρότητας τέκνου

Οι ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα που τάσσουν αποσβεστική προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αναγνώρισης της πατρότητας (όπως π.χ. το άρθρο 1483 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ) απηχούν θεμελιώδεις αξίες της ελληνικής έννομης τάξης σχετικά με την περιφρούρηση του γάμου και της οικογένειας. Τυχόν απόφαση ελληνικού δικαστηρίου (σχετική με την αναγνώριση του δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης) που παραβλέπει ότι κατά το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο η άσκηση του δικαιώματος για αναγνώριση της πατρότητας τέκνου υπόκειται σε εύλογα χρονικά όρια παραβιάζει την ελληνική δημόσια τάξη. Απορρίπτεται η αγωγή αναγνώρισης δεδικασμένου απόφασης γερμανικού δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή αγωγή του τέκνου για δικαστική αναγνώριση της πατρότητας, παρόλο που αυτή ασκήθηκε 13 έτη μετά την ενηλικίωσή του.

Δείτε περισσότερα εδώ.