ΜΕφΑθ 2587/2021

Σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη, αν μαζί με την άσκηση της υπαναχώρησης ζητηθεί και η επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης κατά την ΑΚ 387, το δικαστήριο διαθέτει διακριτική ευχέρεια αφενός επιδίκασής της (ή όχι) και αφετέρου προσδιορισμού της έκτασης της αποζημίωσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει την πραγματική ζημία. Η αποκαταστατέα ζημία θα αντιστοιχεί είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό διαφέρον, ανάλογα με τις περιστάσεις και το σχετικό αίτημα του δανειστή-αγοραστή. Πραγματική ζημία συνιστά και η παράλειψη επιστροφής επιταγών που εκδόθηκαν και παραδόθηκαν στον πωλητή για την αποπληρωμή του τιμήματος της πώλησης, εφόσον μετά την άσκηση υπαναχώρησης εκ μέρους του αγοραστή δεν επιστράφηκαν, αλλά κυκλοφόρησαν περαιτέρω (με οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου).

Δείτε περισσότερα εδώ.