Στυλιανός Σταματόπουλος

Κύρος ρήτρας διαιτησίας που δεν προβλέπει τον τόπο διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης, τον αριθμό διαιτητών και την εφαρμοστέα διαιτητική διαδικασία – Αντικειμενικά όρια αυτής

Στη γνωμοδότηση προσεγγίζονται πλείονα ερμηνευτικά προβλήματα του δικαίου της διαιτησίας. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας διαιτητικής διαδικασίας ως διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, χαρακτηρισμός που με τη σειρά του συγκαθορίζει τις εφαρμοστέες επί της διαιτησίας διατάξεις, η διάκριση της ρήτρας υπαγωγής σε διαιτησία από τη ρήτρα απόπειρας φιλικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και η νόμιμη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου.  Αναλύονται επίσης ζητήματα κύρους της διαιτητικής συμφωνίας, ιδίως στην περίπτωση απόλυτης ακυρότητας της κύριας σύμβασης, στην οποία αυτή έχει ενσωματωθεί.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.