Ζαφείριος Τσολακίδης

Η έννοια του καταναλωτή μετά τον ν. 4512/2018

Αντικείμενο της μελέτης είναι η οριοθέτηση της έννοιας του προστατευτέου «καταναλωτή» μετά την τροποποίηση του ν. 2251/1994 με τον ν. 4512/2018. Προηγείται παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και σύντομη επισκόπηση της διαμόρφωσης της έννοιας του καταναλωτή κατά το προϊσχύσαν δίκαιο. Ακολούθως, εξετάζεται η ενοποίηση της έννοιας του καταναλωτή, με την υιοθέτηση του λεγόμενου «στενού» ορισμού από τον νομοθέτη του ν. 4512/2018. Στη συνέχεια, ερευνάται το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εφαρμόζεται και για τον έλεγχο καταρτιζόμενων με ΓΟΣ συμβάσεων που έχουν συνάψει πρόσωπα που δεν αποτελούν καταναλωτές. Η τελευταία ενότητα της μελέτης αφιερώνεται στην προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή μετά την νομοθετική μεταρρύθμιση.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.