Διονυσία Καλλινίκου

H απόφαση ΔΕΕ Reprobel επί της εύλογης αμοιβής («δίκαιης αποζημίωσης») για αναπαραγωγή έργων προς ιδιωτική χρήση και οι σχέσεις εκδοτών και δημιουργών

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εύλογη αμοιβή/δίκαιη αποζημίωση για αναπαραγωγή έργων προς ιδιωτική χρήση μετά την απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση Reprobel. Γίνεται αναφορά στην Οδηγία 2001/29 (άρθρα 2 και 5 παρ. 2 στοιχείο α΄ και β΄), στις αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων στο Βέλγιο και στη Γερμανία, στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και στις σχέσεις δημιουργών και εκδοτών στην Ελλάδα μετά την απόφαση Reprobel. Υποστηρίζεται ότι, με βάση την ερμηνεία της Οδηγίας 2001/29 μετά την ως άνω απόφαση, η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993 έρχεται σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο, κατά το μέτρο που ορίζει ότι η εύλογη αμοιβή 4%: (α) εισπράττεται και από εκδότες, και μάλιστα χωρίς υποχρέωση των εκδοτών να φροντίσουν ώστε, έστω και εμμέσως, οι δημιουργοί να ωφεληθούν από το τμήμα της αποζημιώσεως το οποίο στερούνται οι ίδιοι, και (β) η εύλογη αμοιβή κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ δημιουργών και εκδοτών.

Δείτε περισσότερα εδώ.