Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Διερεύνηση της συμφωνίας του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 (δικαίωμα συμμετοχής εκδότη στην εύλογη αμοιβή) προς το ενωσιακό δίκαιο

Aντικείμενο της εν λόγω Γνωμοδότησης είναι η εύλογη αμοιβή των εκδοτών σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993. Διατυπώνεται η βασική θέση ότι η εν λόγω διάταξη, στο μέτρο που προβλέπει ότι δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή είναι και οι εκδότες, και μάλιστα κατά ποσοστό 50%, αντιβαίνει στην ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως στην Οδηγία 2001/29/ΕΚ, όπως αυτή ερμηνεύεται αυθεντικά μέσω της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως υποστηρίζεται ότι ένα «αυτόνομο» (sui generis) δικαίωμα του εκδότη εντύπων στην εύλογη αμοιβή δεν συνάγεται ούτε από το γράμμα του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 ούτε από άλλη διάταξη του ιδίου νόμου (όπως το άρθρο 51 αυτού).

Δείτε περισσότερα εδώ.