Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Τεύχος Μαρτίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Διονυσία Καλλινίκου Εύλογη αμοιβή για αναπαραγωγή έργων προς ιδιωτική χρήση – Αναστολή υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων και περιορισμός δίκαιης αποζημίωσης δημιουργών και συγγενικών δικαιούχων (161)

Παρασκευή Παπαρσενίου Η προστασία του δανειολήπτη στη σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ (164)

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης Οιονεί εταιρικές συμβάσεις: ο «τρίτος δρόμος» μεταξύ ανταλλακτικών και εταιρικών συμβάσεων (174)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Απάτη επί δικαστηρίω: Η απάτη είναι τετελεσμένη όταν το δικαστήριο, πειθόμενο από τους αναληθείς ισχυρισμούς του διαδίκου εκδίδει απόφαση ή διαταγή πληρωμής συνεπαγόμενη περιουσιακή βλάβη του αντιδίκου. Το καθήκον αληθείας συνιστά γνήσια υποχρέωση (και όχι απλώς δικονομικό βάρος) των διαδίκων (ΑΠ 1480/2017) (183)

Διατροφή μετά το διαζύγιο: Είναι δυνατόν, ενόψει όλων των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, να γεννηθεί δικαίωμα πλήρους ή συμπληρωματικής διατροφής, μολονότι ο δικαιούχος σύζυγος διαθέτει μικρής έκτασης απρόσοδα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων όμως είτε είναι δυσχερής η εκποίηση είτε επιβάλλεται η διατήρηση για λόγους πρόνοιας (ΑΠ 1414/2017) (188)

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: Όταν διαπιστώνεται αντίφαση σχετικά με τα εισοδήματα του αιτούντος, που προκύπτει αμέσως, ευθέως και κατά τρόπο προφανή από την ίδια την αίτηση σε συνδυασμό με τα αναγκαία για την παραδεκτή άσκησή της έγγραφα, η μη προσκόμιση των τελευταίων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθιστά την αίτηση απορριπτέα λόγω αοριστίας και όχι λόγω υποβολής ανειλικρινούς δηλώσεως (ΕιρΡόδ 28/2016 με παρατηρήσεις Αθ. Κρητικού) (193)

Ευθύνη λόγω καθυστέρησης προγραμματισμένης πτήσης: Στην περίπτωση αεροπορικών συνδέσεων που πραγματοποιούνται με ανταποκρίσεις, με τον όρο “απόσταση” κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού 261/2004 νοείται μόνον η απόσταση μεταξύ του τόπου της πρώτης αναχώρησης και του τελικού προορισμού, η οποία πρέπει να υπολογισθεί βάσει της ορθοδρομικής μεθόδου, και τούτο ανεξάρτητα από την πράγματι διανυθείσα απόσταση πτήσεως (ΔΕΕ C-559/16 με παρατηρήσεις Στ. Χαρακτινιώτη) (201)

Πνευματική ιδιοκτησία: Κριτήρια διάγνωσης της τυχόν επιβολής υπέρμετρων τελών από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΕΕ C-177/16 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (213)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ευαγγελία Ν. Ποδηματά Κατάχρηση του θεσμού της ανώνυμης εταιρίας και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου έναντι των βαρυνόμενων με την κατάχρηση μετόχων (222)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Βασίλειος Γρ. Αντωνιάδης
Τα Άτομα με Αναπηρία και το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Μία ανάλυση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1563 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 (235)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαρτίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.