Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Τεύχος Ιανουαρίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
• Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Η μεταβίβαση «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη (3)

• Έφη Τζίβα Τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων (ομφαλοπλακουντιακού αίματος): Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης (10)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ενέχυρο επί μετοχών: Η παράλειψη του ενεχυρούχου δανειστή να εκποιήσει τις ενεχυρασθείσες μετοχές, παρά τη σχετική εντολή και συναίνεση του οφειλέτη, δεν είναι παράνομη κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ (ΑΠ 1298/2017) (23)

Οριζόντια ιδιοκτησία: Η καταστροφή (φυσική ή τεχνική) της οικοδομής ολοσχερώς ή κατά τα 3/4 της αξίας της δεν επιφέρει άνευ ετέρου κατάργηση της οροφοκτησίας και μεταβολή της σε συγκυριότητα του κοινού δικαίου (ΑΠ 986/2017 με ενημερωτικό σημείωμα Κ. Α. Χριστακάκου) (29)

Ειδική δωσιδικία επί ενοχών από αδικοπραξία ή από οιονεί αδικοπραξία: Τόπος επέλευσης της ζημίας επί προσβολής της προσωπικότητας νομικού προσώπου τελουμένης μέσω του διαδικτύου (ΔΕΕ C-194/16 με παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη) (36)

Προϋποθέσεις σύναψης εξώδικου συμβιβασμού: Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης η σύναψη συμβιβασμού είναι δυνατή, μόνο εφόσον αμφισβητείται είτε η ύπαρξη είτε η ισχύς του δεδικασμένου (και η απόφαση υπόκειται σε αναίρεση ή αναψηλάφηση). Στην περίπτωση αυτή η αμοιβαία υποχώρηση έγκειται στην παραίτηση των διαδίκων από την άσκηση των έκτακτων ένδικων μέσων (ΑΠ 1257/2017) (42)

Παρουσίαση έργου στο κοινό: Δεν προβαίνει σε παρουσίαση έργου ο ξενοδόχος, όταν παρέχει την κατάλληλη υποδομή, έτσι ώστε οι πελάτες του να αποκτήσουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να συνδεθούν σε ιστοσελίδες όπου (ανα)μεταδίδονται ψηφιακά προγράμματα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (ΜΠρΑθ 7519/2017 με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (47)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Λάμπρος Κιτσαράς/Αθανάσιος Τσιρωνάς Μεταβίβαση των μετοχών α.ε. του Δημοσίου σε ιδιώτη και έξοδός της από τον δημόσιο τομέα – Συνέπειες ως προς τις εργασιακές σχέσεις (59)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ευριπίδης Α. Ρίζος Αντινομία αρχών δικαίου και προστασία καλόπιστων τρίτων κατά την ΑΚ 1204 επί ακύρωσης πληρεξουσιότητας προς μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 350/2015 (66)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιανουαρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.