Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Τεύχος Φεβρουαρίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως στις αγωγές αποζημιώσεως λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) (81)

Παναγιώτης Νικολόπουλος H εφαρμογή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) από τη νομολογία (90)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αδικαιολόγητος πλουτισμός επί μη εκτελεσθέντος προσυμφώνου: Στην περίπτωση που προκαταβλήθηκε το τίμημα αγοράς ακινήτου, το οποίο προσυμφωνήθηκε να πωληθεί και μεταβιβαστεί στον αγοραστή, ο πλουτισμός του πωλητή καθίσταται αδικαιολόγητος όταν καταστεί οριστικά αδύνατη η εκ μέρους του μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε άρχεται και ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού του αγοραστή (ΑΠ 1230/2017) (99)

Αποζημίωση: Απώλεια της χρήσης (χρονο)ναυλωμένου πλοίου από υπαιτιότητα της φορτοεκφορτώτριας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η φορτοεκφορτώτρια, με την οποία ο ναυλωτής συνδέεται με (παραβιασθείσα) σύμβαση έργου, υποχρεούται να αποκαταστήσει και τη ζημία που επήλθε λόγω απώλειας της δυνατότητας χρήσης του πλοίου καθεαυτήν, η οποία αποτιμάται με βάση τον συμφωνηθέντα για τον αντίστοιχο χρόνο ναύλο (ΑΠ 27/2017 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (101)

Ακύρωση λόγω πλάνης της πλασματικής αποδοχής κληρονομίας: Όταν πρόκειται για κληρονομία που επάγεται σε ανήλικο, η συνδρομή πλάνης κρίνεται στο πρόσωπο των νομίμων αντιπροσώπων του, οι οποίοι πρέπει να προβούν στην αποποίηση της κληρονομίας εντός της τασσόμενης στο άρθρο 1847 παρ. 1 ΑΚ προθεσμίας, καθόσον αυτή τρέχει και κατά προσώπων που είναι ανίκανα για δικαιοπραξία (ΕφΑθ 442/2017 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (107)

Εξαίρεση δικαστών: Ο ορισμός της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα αποφασίσει επί αιτήσεως (αυτο)εξαίρεσης δικαστή δεν μπορεί να γίνει από τον ασκούντα διοικητικά καθήκοντα προϊστάμενο του δικαστηρίου, παρά μόνον από τον πρόεδρο του δικάζοντος την υπόθεση πολυμελούς δικαστηρίου, ο οποίος είναι ο νόμιμος δικαστής κατ’ άρθρον 8 Σ (ΤρΕφΑθ 8/2017) (122)

Εύλογη αμοιβή πνευματικών δημιουργών: Τρόπος καθορισμού εύλογης αμοιβής για τη ραδιοφωνική μετάδοση μουσικού ρεπερτορίου με τη χρήση υλικών φορέων που περιέχουν εγγραφή της αναμεταδιδόμενης εκτέλεσης (ΜΠρΑθ 6479/2013 με παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα) (126)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ελευθέριος Καστρήσιος Κατάσχεση στα χέρια κοινοπραξίας ως τρίτης (141)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Στέφανος Χαρακτινιώτης Οι ρήτρες του «μάλλον ευνοούμενου πελάτη» στις ξενοδοχειακές κρατήσεις μέσω διαδικτύου υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού (148)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Φεβρουαρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.