Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Τεύχος Δεκεμβρίου 2017

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου 2017 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

+ Αλεξάνδρα Δ. Σάκκουλα (επικήδειος από Απ. Γεωργιάδη) (721)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου Τραπεζικοί ΓΟΣ αντίθετοι προς τις περί ακατασχέτου και ανεκχωρήτου των απαιτήσεων μισθών και συντάξεων διατάξεις – Και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ως «πανωπροίκι» (722)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: Δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 οι οφειλέτες που κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών είχαν την εμπορική ιδιότητα. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και για τα ιδιωτικά χρέη των εμπόρων, τα οποία τεκμαίρεται ότι γεννήθηκαν χάριν της άσκησης της εμπορίας (ΑΠ 803/2017) (740)
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: Έννομο συμφέρον των δανειστών του αιτούντος να ζητήσουν τη μεταγραφή υφιστάμενου κληρονομητηρίου, έτσι ώστε ο οφειλέτης τους (κληρονόμος) να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία επαρκή για τη μερική αποπληρωμή των χρεών του. Σε μια τέτοια περίπτωση το δικαστήριο δύναται να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, ώστε να παρασχεθεί η χρονική δυνατότητα πραγματοποίησης της εκκρεμούσας μεταγραφής (ΕιρΡοδ 15/2017 με παρατηρήσεις Αθ. Κρητικού) (745)
Σύμβαση πρακτορείας: Η άκαιρη καταγγελία της σύμβασης πρακτορείας ορισμένου ή αορίστου χρόνου εκ μέρους του εντολέα είναι έγκυρη, γεννάται όμως αξίωση αποζημίωσης υπέρ του πράκτορα, εφόσον αυτός υφίσταται ζημία λόγω της πρόωρης λύσης της πρακτορείας. Ανώνυμη εταιρεία. Ρήτρα του καταστατικού που επιβάλλει στους μετόχους υποχρέωση μη ανταγωνισμού είναι άκυρη ως αντιβαίνουσα στην κεφαλαιουχική δομή της ανώνυμης εταιρείας (ΠΠρΑθ 2769/2017) (747)
Πτωχευτική ανάκληση: Στις υποχρεωτικά ανακαλούμενες πράξεις εμπίπτουν οι χαριστικές δικαιοπραξίες του πτωχεύσαντος οφειλέτη, καθώς και οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που χαρακτηρίζονται από σημαντική δυσαναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής σε βάρος του οφειλέτη. Τέτοια, υπέρμετρα επαχθή για τα συμφέροντα του πτωχεύσαντος, σύμβαση αποτελεί και η εκμίσθωση ακινήτου έναντι ιδιαιτέρως χαμηλού μισθώματος (ΑΠ 876/2017) (749)
Εύλογη αμοιβή δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας για την ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους: Βάσει του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, από τα τεχνικά μέσα που υπόκεινται σε δίκαιη αποζημίωση (εύλογη αμοιβή) εξαιρούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η εν λόγω ρύθμιση πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά λόγω της αντίθεσής της προς την ενωσιακή νομοθεσία. Οι συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) αποτελούν συσκευές ήχου και εικόνας, που δεν υπάγονται στην έννοια των «ηλεκτρονικών υπολογιστών» του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 λόγω των ουσιωδών μεταξύ τους διαφορών (ΠΠρΑθ 2373/2017 με παρατηρήσεις Δ. Καλλινίκου) (752)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Kωνσταντίνος Ντζούφας Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από τα χρέη του και η δεύτερη ευκαιρία στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα – Μια lex imperfecta ή βήμα προς τα εμπρός; (760)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 (769)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Δεκεμβρίου 2017 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Δεκεμβρίου 2017 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.