Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Οκτώβριος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γεώργιος Εμμ. Αρχανιωτάκης Ζημία και αξίωση λόγω αδικοπραξίας: Γενικά και ειδικά ζητήματα (561)

• Νίκος Κουμουτζής Αδικοπραξία και ευθύνη για το περιελθόν (άρθρ. 938 ΑΚ) (565)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Συνταγματική κατοχύρωση δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας: Τα δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας δεν τυγχάνουν αυτοτελούς συνταγματικής προστασίας (με βάση το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγματος) έναντι των ασφαλιζόμενων με αυτά απαιτήσεων. Σειρά ικανοποίησης προνομιούχων δανειστών κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 1632/2017 με παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου) (578)

• Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Παραπομπή στην Ολομέλεια του ζητήματος, αν όρος της σύμβασης δανείου που επαναλαμβάνει εν πολλοίς την ρύθμιση του άρθρου 291 ΑΚ αποτελεί δηλωτικό όρο και ως τέτοιος εκφεύγει του ελέγχου καταχρηστικότητας του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 (ΑΠ 884/2018 με παρατηρήσεις Αιμ. Ευθυμίου) (586)

• Ακύρωση του πλειστηριασμού μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος και την διανομή του στους πιστωτές: Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του υπερθεματιστή κατά του επισπεύδοντος και των λοιπών αναγγελθέντων πιστωτών. Ο υπερθεματιστής δικαιούται να στραφεί κατά του οφειλέτη μόνον εφόσον ο τελευταίος εισέπραξε το τυχόν υπόλοιπο (μετά την ικανοποίηση των πιστωτών) του πλειστηριάσματος (ΟλΑΠ 5/2018) (591)

• Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης στο πλαίσιο διαρκών συμβάσεων με αντικείμενο παροχές κοινής ωφέλειας: Είναι επιτρεπτή η απαγόρευση διακοπής της ήδη προσφερόμενης κοινωφελούς παροχής με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Αντιθέτως, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο το αίτημα προσωρινής καταδίκης της επιχείρησης κοινής ωφέλειας σε κατάρτιση (το πρώτον) σύμβασης παροχής κοινωφελών αγαθών προς τον αιτούντα (ΜΠρΚαβάλας 306/2017) (599)

• Σήμα: Παράλληλες εισαγωγές. Ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση (από παράλληλο εισαγωγέα) ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος μέσα στην αρχική εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του, όταν έχει προστεθεί από τον εισαγωγέα μια επιπλέον ετικέτα, της οποίας το περιεχόμενο, η λειτουργία, το μέγεθος, η παρουσίαση και η θέση δεν δημιουργούν κινδύνους για την εγγύηση προελεύσεως του συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος (ΔικΕΕ C-642/16 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (607)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Στυλιανός Γ. Σταματόπουλος Κύρος ρήτρας διαιτησίας που δεν προβλέπει τον τόπο διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης, τον αριθμό διαιτητών και την εφαρμοστέα διαιτητική διαδικασία – Αντικειμενικά όρια αυτής (621)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Τατιάνα Συνοδινού Η προστασία του ιδιωτικού βίου στο διαδίκτυο στην κυπριακή έννομη τάξη (628)

• Κίμων Σαϊτάκης Σκέψεις πάνω στην έννοια της ζημίας – Είναι αναγκαία μια «κανονιστική» σύλληψη της ζημίας; (633)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Οκτωβρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Οκτωβρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.