Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Νοέμβριος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου Προσύμφωνο και οριστική σύμβαση (641)

• Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Οι προϋποθέσεις υπαγωγής μίας επιχείρησης στην διαδικασία ειδικής διαχείρισης κατά τον Ν. 4307/2014 (649)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Εντολή: Ο εντολοδόχος που αποκτά κινητό πράγμα στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα του, ως άμεσος αντιπρόσωπος του τελευταίου, εν συνεχεία δε αρνείται να του το αποδώσει, διαπράττει σε βάρος του εντολέα υπεξαίρεση και υποχρεούται σε αποζημίωσή του λόγω αδικοπραξίας (ΑΠ 842/2017) (661)

• Προστασία προσωπικών δεδομένων: Επίκληση από δικηγόρο καταδικαστικής απόφασης εκδοθείσας σε βάρος των εναγόντων (η οποία είχε προηγουμένως νομίμως περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο παροχής νομικών υπηρεσιών προς εντολέα του) σε μεταγενέστερη δίκη επί αγωγής προσβολής της προσωπικότητας που ο ίδιος άσκησε κατά τρίτου προσώπου (ΑΠ 252/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (667)

• Επίδειξη εγγράφων: Επίδειξη εγγράφων προς πληροφόρηση του κληρονόμου για τα στοιχεία της κληρονομίας. Έκταση τραπεζικού απορρήτου επί κοινού τραπεζικού λογαριασμού (ΜΠρΛαμ 57/2018 με παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη) (672)

• Πτωχευτική ανάκληση: Σε περίπτωση ανάκλησης σύμβασης μίσθωσης, ο σύνδικος δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για όσο χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος του πτωχού χρησιμοποίησε ή εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μισθίο. Η αποζημίωση θα ισούται με το συνολικό μίσθωμα που θα καταβαλλόταν αν είχε καταρτισθεί έγκυρα μίσθωση για το κρίσιμο χρονικό διάστημα (ΑΠ 453/2018 με παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου) (683)

• Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: Λιανική πώληση ηλεκτρικών σκουπών. Απουσία διευκρινίσεως περί των συνθηκών υπό τις οποίες μετράται η ενεργειακή απόδοση (ΔικΕΕ C-632/16 με παρατηρήσεις Ελ. Τζούλια) (689)

• Σήμα: Ανεξάρτητοι δικαιούχοι σημάτων με στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις (ΔικΕΕ C-291/16 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (694)

 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Φώτιος Νικολάου Απόσβεση δικαιωμάτων τρίτων πάνω σε καταληφθέν αδέσποτο κινητό (702)

• Ευαγγελία Θ. Νεζερίτη Η αποδέσμευση του ταξιδιώτη από τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (710)

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Επίδοση διαταγής πληρωμής: Εκδοθείσα πριν από την 1η-1-2016 διαταγή πληρωμής, που αρχικά επιδόθηκε σε οφειλέτη γνωστής διαμονής στην Ελλάδα, ο οποίος όμως σήμερα έχει εγκατασταθεί στην αλλοδαπή ή η διαμονή του έχει καταστεί άγνωστη, παραμένει μεν έγκυρη, καθίσταται όμως ανενεργή εωσότου ο καθ’ ου αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή στην ημεδαπή (ΓνωμΕισΠρωτΑγρινίου 5/2018Γ. Πέτρος) (717)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Νοεμβρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Νοεμβρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.