Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάρτιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Δίκαιο και Λογοτεχνία (161)

• Νικόλαος Ζαπριάνος Σε αναζήτηση του «παραβάτη» – Υπόχρεοι προς αποζημίωση επί παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (170)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Διακοπή παραγραφής: Η απορριφθείσα ως πρόωρα ασκηθείσα αγωγή δεν θεωρείται ότι έχει απορριφθεί για τυπικούς λόγους κατά την έννοια του άρθρου 263 ΑΚ. Η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει αγωγή ως προώρως ασκηθείσα δεν παράγει δεδικασμένο (ΑΠ 1445/2018) (177)

Εις ολόκληρον αδικοπρακτική ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος: Η παραγραφή της αξίωσης ενεργεί για καθέναν αυτοτελώς (υποκειμενικά). Η προϋπόθεση της γνώσης του υπόχρεου σε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πληρούται ως προς το πρόσωπο του προστήσαντος όταν ο παθών δεν γνωρίζει μεν ακριβώς το πρόσωπο του ζημιώσαντος, γνωρίζει όμως ότι ο ζημιώσας ανήκει στους υπαλλήλους του προστήσαντος (ΑΠ 659/2018) (183)

Ανήθικη και δόλια πρόκληση περιουσιακής ζημίας: Η άσκηση δικαιώματος ή φυσικής ευχέρειας (όπως η διά αναγκαστικής εκτελέσεως είσπραξη νομίμως επιδικασθέντος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ποσού) δεν αντίκειται κατ’ αρχήν στα χρηστά ήθη κατά την έννοια του άρθρου 919 ΑΚ (ΑΠ 212/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (184)

Ένωση κινητού με ακίνητο: Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του κυρίου του κινητού με περιεχόμενο την αξία του πράγματος κατά τον χρόνο της ένωσης (ΑΠ 527/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη) (191)

Νόμιμα αποδεικτικά μέσα: Τα σύντομα γραπτά μηνύματα σε κινητό τηλέφωνο (SMS) αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο, εφόσον προσκομίζονται από τον νόμιμο παραλήπτη τους (με τη μορφή εκτύπωσης ή φωτογραφίας) προς απόδειξη των αγωγικών ισχυρισμών του στο πλαίσιο πολιτικής δίκης κατά του αποστολέα-αντιδίκου του (ΜΠρΑθ 7826/2018) (208)

• Συγκυριότητα επί μετοχών: Η άσκηση του ενιαίου δικαιώματος ψήφου, που αντιστοιχεί σε κοινή μετοχή, από έναν ή περισσότερους συνδικαιούχους αυτής καθιστά τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης όχι ανυπόστατη αλλά ακυρώσιμη (ΠΠρΑθ 3615/2018) (209)

• Σήμα: Απόδειξη διακριτικού χαρακτήρα σήματος, ο οποίος αποκτήθηκε διά της χρήσεως (ΔικΕΕ C-84/17 P με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (218)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Χρηματοδότηση εταιρίας υπό ειδική διαχείριση (228)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης Προσωπικά Δεδομένα στα Συστήματα Franchising. Μια περίπτωση «από κοινού επεξεργασίας» δεδομένων; (233)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαρτίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.