Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Η δυσλειτουργική γονική μέριμνα μετά τον ν. 4800/2021: Οι διαφωνίες των γονέων και η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (321)

Σταμάτης Ι. Κουμάνης Η διάρρηξη της απαλλοτρίωσης από επαχθή αιτία κατ’ ΑΚ 939 επ. ως έσχατο μέσο, ιδίως στις επιχειρηματικές συναλλαγές (325)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόσβεση της ενοχής: Έκδοση και παράδοση επιταγής που κατ’ εξαίρεση ενεργεί ως υπόσχεση αντί καταβολής (ΑΠ 653/2022) (335)

Αδικαιολόγητος πλουτισμός: Χρήση και εκμετάλλευση (από τρίτους-επιλήψιμους νομείς) ακινήτου που δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έγκυρης σύμβασης μίσθωσης. Όσοι εκμεταλλεύθηκαν, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, το εν λόγω ακίνητο υποχρεούνται να αποδώσουν στον κύριο-νομέα την ωφέλεια που αποκόμισαν από την εξοικονόμηση της αντίστοιχης δαπάνης μίσθωσης άλλου ακινήτου για τον ίδιο σκοπό (ΑΠ 886/2021) (339)

Νομή: Έννοια και περιεχόμενο του φυσικού (corpus) και του πνευματικού (animus) στοιχείου της νομής. Αν ελλείπει η διάνοια κυρίου, ασκείται επί του πράγματος μόνο κατοχή (ΑΠ 703/2021) (με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (347)

Κληροδοσία: Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής που απορρέει από ενοχική κληροδοσία. Υποκληροδοσία. Εκπλήρωση της υποχρέωσης του βεβαρημένου με την υποκληροδοσία από τρίτον μέσω της κατάρτισης σύμβασης ελευθέρωσης (με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (ΑΠ 288/2021) (353)

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Λειτουργία της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και έννομες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) δεν είναι αγοραστής της ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου με τους συναλλασσομένους στην αγορά αυτή. Δεν ευθύνεται ούτε ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος της αγοράς, αφού δεν του ανατίθεται ο κίνδυνος ομαλής εκπλήρωσης των συναλλαγών (ΑΠ 560/2022) (359)

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Αγωγή αποζημίωσης του κατασχόντος κατά του τρίτου που παρέλειψε την υποβολή δήλωσης περί της ύπαρξης της κατασχεθείσης απαίτησης ή υπέβαλε ανακριβή δήλωση (ΑΠ 992/2021) (365)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης / Γεώργιος Α. Γεωργιάδης Η αμοιβή του δημιουργού οπτικοακουστικού έργου (375)

Δημήτρης Σπυράκος / Κωνσταντίνος Γκουντής-Μπόσδας Έλεγχος του κύρους των όρων αναπροσαρμογής τιμήματος στις καταναλωτικές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος (383)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Απόστολος Ισ. Γεροντίδης Χρησικτησία στο Κτηματολόγιο – Διορθώσεις εγγραφών άγνωστου ιδιοκτήτη με την εκούσια δικαιοδοσία (394)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.