Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2020 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ως μορφή αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας (321)

Τιμολέων Κοσμίδης Το νομικό ελάττωμα στην πώληση κατά την Οδηγία 2019/771: έννοια, νομική φύση, συστηματική ένταξη και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη (327)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Διορθωτική λειτουργία της καλής πίστης: Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ δεν έλκεται σε εφαρμογή επί αξίωσης αποζημίωσης από αδικοπραξία, όταν η ζημιογόνος συμπεριφορά έγκειται σε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΠ 1432/2019 με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη) (343)

• Παρακοινωνία: Η παρακοινωνία αποτελεί εσωτερική εταιρεία μεταξύ του κύριου εταίρου – μέλους μιας εξωτερικής εταιρείας, ο οποίος εμφανίζεται στις προς τα έξω σχέσεις, και του παρακοινωνού, ο οποίος συνιστά απλώς κοινωνό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κύριου εταίρου που απορρέουν από την εταιρική συμμετοχή του τελευταίου (μερίδιο στα εταιρικά κέρδη και στις εταιρικές ζημίες) (ΑΠ 287/2019) (348)

• Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Έννομη θέση και υποχρεώσεις του διαχειριστή ιστοσελίδας που έχει ενσωματώσει σε αυτήν «πρόσθετο μέσου κοινωνικής δικτύωσης» («social plugin»), το οποίο επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη-επισκέπτη της ιστοσελίδας στον πάροχο του πρόσθετου αυτού (ΔΕΕ C-40/17 με παρατηρήσεις Ελ. Τζούλια) (352)

• Franchising: Η παραβίαση της υποχρέωσης του δικαιοπαρόχου για ένταξη και διαρκή υποστήριξη του δικαιοδόχου, η οποία απορρέει από τη γενική ρήτρα της καλής πίστης του άρθρου 288 ΑΚ, συνιστά πλημμελή εκ μέρους του εκπλήρωση κύριας υποχρέωσής του από τη σύμβαση (ΑΠ 1180/2019 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (364)

• Καταχρηστικοί ΓΟΣ: Ο όρος πιστωτικής σύμβασης με τον οποίο ο εγγυητής παραιτείται από την ένσταση διζήσεως, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και για ολόκληρο το ποσό ως αυτοφειλέτης, συνιστά δηλωτικό όρο που εξαιρείται του ελέγχου καταχρηστικότητας του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 (ΑΠ 1087/2019) (369)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η επίδραση της πανδημίας στις εκκρεμείς συμβάσεις

• Αντώνιος Γ. Καραμπατζός Πανδημία (COVID-19): Οι συμβατικές σχέσεις εκ νέου στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της ανάγκης – Ιδίως οι ρήτρες ανωτέρας βίας (378)

• Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Πανδημία και ιδιωτικό δίκαιο: η νομοθετική παρέμβαση σε εκκρεμείς έννομες σχέσεις (391)

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

+ Μνήμη Λάμπρου Κοτσίρη (400)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαΐου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.