Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Διονυσία Καλλινίκου H απόφαση ΔΕΕ Reprobel επί της εύλογης αμοιβής («δίκαιης αποζημίωσης») για αναπαραγωγή έργων προς ιδιωτική χρήση και οι σχέσεις εκδοτών και δημιουργών (321)

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Νομικά ζητήματα από την τεχνητή νοημοσύνη (329)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Έννοια συστατικού: Το μέρος πράγματος υφίσταται αλλοίωση της ουσίας του όταν, εξαιτίας του αποχωρισμού του από το κύριο πράγμα, αίρεται εντελώς ή μειώνεται σοβαρά η δυνατότητα χρήσης του, σύμφωνα με τον προορισμό που είχε μέχρι την αποσύνδεση (ΑΠ 1143/2018 με παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου) (342)

• Εγκατάσταση σε δήλο: Εφόσον συνάγεται από τη διαθήκη θέληση του διαθέτη να καταστήσει τον εγκατάστατο σε δήλο πράγμα κληρονόμο, τότε δεν εφαρμόζεται ο ειδικός ερμηνευτικός κανόνας του άρθρου 1800 παρ. 2 ΑΚ (ΜΕφΑθ 896/2019 με παρατηρήσεις Στ. Κόικα) (348)

• Διεθνής δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων: Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές απορρέουσες από σύμβαση μεταφοράς (ΔικΕΕ C-88/17 με παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη) (357)

• Δεδικασμένο επί αγωγών από αδικοπραξία: Αν η εκδοθείσα τελεσίδικη απόφαση αφορά αδικοπραξία διαφορετική από εκείνη επί της οποίας θεμελιώνεται η δεύτερη αγωγή, το παραχθέν δεδικασμένο δεν επηρεάζει την εκκρεμή δίκη, έστω και αν κάποια από τα πραγματικά περιστατικά που παρατίθενται στην πρώτη αγωγή (όπως εκείνα που στοιχειοθετούν την ύπαρξη παράνομης συμπεριφοράς ή υπαιτιότητας) αποτελούν μέρος και της δεύτερης αγωγής (ΑΠ 108/2019 με σημείωση Ευ. Νεζερίτη και παρατηρήσεις Ιφ. Παπαχρήστου) (366)

• Επιθετικές εμπορικές πρακτικές: Πώληση καρτών SIM, που περιλαμβάνουν ορισμένες προεγκατεστημένες και εκ των προτέρων ενεργοποιημένες υπηρεσίες, χωρίς να έχει προηγηθεί συναφής πληροφόρηση των καταναλωτών (ΔικΕΕ C-54/17 και C-55/17 με παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη) (381)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Παναγιώτης Κ. Μάζης Ζητήματα σχετικά με την αξίωση του δανειστή για τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 ΑΚ (393)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γιώργος Θ. Παπαχρήστου Επενδυτική διαιτησία και ενωσιακό δίκαιο – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθεση C-284/16 (395)

 

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Mαΐου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαΐου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.