Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιούνιος - Ιούλιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος Ευθύνη εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού επί ακυρώσεως του πλειστηριασμού και εκνικήσεως του πλειστηριασθέντος (401)

Ιωάννης Παπαδημόπουλος Άσκηση αγωγών και επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πεδίο των συναλλαγών με το εικονικό νόμισμα bitcoin (414)

Θεόδωρος Χίου Η έννοια του υλικού φορέα προστατευόμενων από πνευματική ιδιοκτησία έργων στην εποχή των NFTs (423)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σωματείο: Όρια θεμιτών περιορισμών της σωματειακής ελευθερίας κατά τον δικαστικό έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων σύστασης του σωματείου ή κατά τον έλεγχο ύπαρξης λόγου λύσης του. Απλές μόνον υπόνοιες ή εντυπώσεις για τον παράνομο χαρακτήρα των προθέσεων του σωματείου ή των σκοπούμενων δραστηριοτήτων του ή περί αντίθεσης αυτών στην δημόσια τάξη, δεν μπορούν να θεμελιώσουν την κοινωνική ανάγκη προσφυγής στο περιοριστικό μέτρο της μη αναγνώρισης του υπό σύσταση σωματείου (ΜΕφΑθ 1982/2022) (436)

Ηλεκτρική ενέργεια: Κύρος ρήτρας αναπροσαρμογής σε συμβάσεις λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΠρΑθ 600/2022) (με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (441)

Ανυπόστατος και εν γένει ελαττωματικός γάμος: Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής με αντικείμενο την αναγνώριση της ανυπαρξίας γάμου. Το έννομο συμφέρον που απαιτείται να συντρέχει στο πρόσωπο του ενάγοντος πρέπει να είναι άμεσο και είτε ηθικό είτε περιουσιακό (ΑΠ 956/2021) (με παρατηρήσεις Αθ. Κοντογιάννη) (444)

Νέο δίκαιο της γονικής μέριμνας (Ν. 4800/2021): Εξουσίες του δικαστηρίου ως προς την κατανομή της γονικής μέριμνας και της συνεπιμέλειας σε περίπτωση δικαστικής ρύθμισής της. Ενεργητικά νομιμοποιούμενος να υποβάλει αίτημα δικαστικής ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο είναι μόνο ο γονέας που δεν διαμένει με αυτό (ΜΠρΑθ 2237/2022) (448)

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το άρθρο 80 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε ένωση για την προστασία των καταναλωτών να κινηθεί δικαστικώς κατά του φερόμενου παραβάτη των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ανεξαρτήτως της υπάρξεως προσβολής συγκεκριμένων δικαιωμάτων (ΔικΕΕ C-319/20) (με παρατηρήσεις Ελ. Τζούλια) (450)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στυλιανός Γ. Σταματόπουλος / Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος Ενεργητική νομιμοποίηση άσκησης, από την οιονεί καθολική διάδοχο ανώνυμη εταιρεία, αξίωσης από ηθική βλάβη διαλυθέντος (απορροφηθέντος) νομικού προσώπου (474)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Φώτιος Νικολάου Αναγωγή κατά του ωφεληθέντος τρίτου στην περίπτωση υπαίτιας κατάστασης ανάγκης (478)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.