Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιούνιος-Ιούλιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος Το τελευταίο λιμάνι της κατάσχεσης –  Οριοθέτηση της έννοιας του ‘τελευταίου λιμένος μετά τον κατάπλου’ για την ενεργοποίηση του ναυτικού προνομίου της δεύτερης τάξης του άρθρου 205 ΚΙΝΔ (401)

Σύλβια Σταυρίδου Τα όργανα διοίκησης και ελέγχου των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μετά την Οδηγία 2014/26/ΕΕ και τον ν. 4481/2017 – Μια πρώτη προσέγγιση (403)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Εκχώρηση: Αν ο οφειλέτης, γνωρίζοντας την εκχώρηση, καταβάλει στον εκδοχέα παρά την άκυρη αναγγελία, ο εκδοχέας δεν καθίσταται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος του εκχωρητή (ΑΠ 422/2018) (416)

• Ανήθικη διάταξη διαθήκης: Μόνη η εγκατάσταση φιλανθρωπικού σωματείου ως κληρονόμου δεν ενέχει ανηθικότητα, εκτός αν οι περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα η κληρονομική εγκατάσταση υποδηλώνουν ότι ο διαθέτης υποκινήθηκε από ταπεινά αίτια, καθώς και ότι επιδεικνύει αδικαιολόγητη περιφρόνηση προς τα μέλη της οικογένειάς του (ΤρΕφΝαυπλίου 331/2018 με παρατηρήσεις Ελ. Παπαδοπούλου) (422)

• Απαγορευμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους δεν φέρουν την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στο μέτρο που περιορίζονται στην επεξεργασία των ήδη συλλεγέντων από τις δανείστριες εταιρείες στοιχείων (ΑΠ 1244/2018 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (427)

• Μισθώσεις για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών: Ex lege οριζόντια μείωση του μισθώματος σε συμβάσεις που έχει καταρτίσει το Δημόσιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του. Η ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4081/2012 δεν αντίκειται στη συνταγματικά θεμελιωμένη (άρθρο 5 παρ. 1 Σ) αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΠ 1061/2018) (431)

• Ευρεσιτεχνία φαρμάκου: Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου (ΑΚΑ), το οποίο συνιστά νέο παρασκεύασμα ήδη εγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για ευρεσιτεχνίες φαρμάκων (ΔικΕΕ C-443/17 με παρατηρήσεις Β. Κρικέτου) (445)

• Σήμα: Καταχώριση χρωματικού ή εικονιστικού σήματος (ΔικΕΕ C-578/17 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (449)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Παναγιώτης Η. Κολοτούρος Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων εκ δανείων και πιστώσεων (464)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Σωτηρία Κ. Νικούλη-Ζαμπίτη Μεταμόσχευση οργάνου από συναισθηματικό δότη: Σύμβαση του Οβιέδο και εθνικό δίκαιο (473)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.