Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Ιούνιος-Ιούλιος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2018 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Αντώνης Γ. Καραμπατζός Αποκατάσταση ζημίας τρίτου και ιδίως ευθύνη ειδημόνων έναντι τρίτων (Expertenhaftung, liability of experts): Μία διελκυστίνδα μεταξύ ελευθερίας και δικαιοσύνης στην μεθόριο ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης (401)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: Ως προς τη μεταβίβαση ακινήτων η ιδρυτική πράξη επέχει θέση υποσχετικής δικαιοπραξίας και επομένως απαιτείται επιπλέον και η σύναψη της εκποιητικής δικαιοπραξίας του άρθρου 1033 ΑΚ. Αντιθέτως, τα κατατεθέντα σε τράπεζα χρηματικά ποσά περιέρχονται αυτοδικαίως στο ίδρυμα, μόλις τούτο συσταθεί, εφόσον προηγηθεί αναγγελία κατ’ άρθρον 460 ΑΚ (ΑΠ 1815/2017) (422)

Εμπορικές μισθώσεις: Τα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε ή επιτράπηκε η χρήση του μισθίου από τον μισθωτή (π.χ. υπομισθωτές, σύνοικοι), θεωρούνται βοηθοί εκπλήρωσής του αναφορικά με την παρεπόμενη υποχρέωση επιμελούς χρήσης του μισθίου (ΑΠ 1807/2017) (430)

Διαδικασία εξώδικης επίλυσης ιδιωτικών διαφορών κατ’ άρθρον 214Α ΚΠολΔ: Στο εφαρμοστικό πεδίο του ως άνω άρθρου εμπίπτουν μόνο οι διαφορές που είναι δεκτικές συμβιβασμού, δηλαδή οι περιουσιακές. Έκταση του ιδιότυπου ουσιαστικού δεδικασμένου που παράγει ο δικαστικός συμβιβασμός του άρθρου 214Α ΚΠολΔ (ΠΠρΛασ 18/2018) (442)

Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση εταιρικής αγωγής κατά το άρθρο 22β του Ν. 2190/1920: Δυνατότητα αντικατάστασής του για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ο σπουδαίος λόγος μπορεί να αφορά και στις σχέσεις του ειδικού εκπροσώπου με εκείνον που αιτείται την αντικατάστασή του (ΑΠ 189/2018 με παρατηρήσεις Ιω. Μάρκου) (446)

Πτώχευση: Κατά το στάδιο της ένωσης των πιστωτών τα κινητά, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, όπως το σήμα, εκποιούνται από τον σύνδικο με μόνη την άδεια του εισηγητή. Η εκποίηση πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, χωρίς να εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1023 επ. ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 4/2018 με παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου) (457)

Σύμβαση απλής διανομής φαρμάκων: Η άκαιρη ή καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης απλής διανομής επιφέρει πάντοτε τη λύση της συμβατικής σχέσης. Ο αντισυμβαλλόμενος του καταγγέλλοντος (εντολέας ή διανομέας) δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη λόγω της καταγγελίας, όχι όμως να αξιώσει την αναγνώριση της ακυρότητάς της και την εκπλήρωση της σύμβασης (ΜΠρΑθ 2837/2018) (466)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σπήλιος Αντ. Μούζουλας Η προβληματική σχετικά με τις συμβάσεις «Third Party Ownership» στο ποδόσφαιρο (469)

Γιάννης Ψαράκης Σκέψεις για την αποζημίωση επί προσυμβατικής ευθύνης και η συμβολή του παραδείγματος των δημοσίων συμβάσεων (476)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2018 πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.